Kazalo spletnih strani ZZZS

Prijava v obvezno zdravstveno zavarovanje. Obrazci za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje, kako urediti obvezno zdravstveno zavarovanje za dojenčka, vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje kot občan. Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi.

Zdravstveno zavarovanje - kako ga urediti v času …

Imam urejeno zavarovanje? Z vpisom vaše ZZZS številke lahko preverite urejenost vašega obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Do te informacije lahko dostopate tudi z mobilnim telefonom.. ZZZS številka je napisana na vaši kartici zdravstvenega zavarovanja pod čipom kartice.

eVEM / Vodenje podjetja / Davki / Prispevki za …

Predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost . Za mesec januar 2017 in naprej bo davčni organ sestavil predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga vročil zavezancu elektronsko prek portala eDavki najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec.. Če podatki v POPSV niso pravilni in/ali popolni ali če POPSV davčni organ v sistem eDavki ni odložil, mora

ZAVAROVANJE KOT OBČAN - MedOverNet

Opravljanje izpitov kot občan in priznavanje opravljenih obveznosti študentom, ki niso zaključili študija do 30. 09. 2016. Predlog sklepa Komisije za študjske zadeve z dne 17/02-2017 “Komisija za študijske zadeve predlaga, da se kandidatom dovoli opravljati izpite kot občani postopoma, kar pomeni najprej manjkajoče izpite za najnižji

ZPIZ

zavarovanje kot občan 2017
ZADEVA : OSNOVNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE KOT OBČAN OD 1. 1. 2012 dalje Ob čina Škofljica obveš ča vse upravi čence, ki imajo osnovno zdravstveno zavarovanje urejeno po 21. to čki 15. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (osnovo zdravstveno zavarovanje kot ob čan), da so za reševanje postopkov v zvezi z uveljavitvijo te pravice od 1.

OSNOVNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE KOT OBČAN OD 1. 1. …

Zdravstveno zavarovanje – kako si ga urediti, če ste zaprli s.p. in želite prispevke za zdravstveno zavarovanje plačati kot občan? Do izbruha epidemije, so se morali posamezniki, ki so se želeli prijaviti v zavarovanje kot občani, osebno na območne enote ZZZS, urediti zdravstveno zavarovanje.

Uradni list - Vsebina Uradnega lista

2016 izpolnjeval pogoje za zavarovanje na drugi podlagi (040), je bil v obravnavanem obdobju neupravičeno zavarovan še na podlagi 048 (kot občan). Drugostopenjski organ še pojasnjuje, da se prispevki, obračunani po zavarovalni podlagi 040, plačujejo na račun, ki ga vodi FURS, prispevki, ki jih zavezanci plačujejo na zavarovalni podlagi

ZPIZ

občan oziroma družina, ki je upravičena do denarne socialne pomoči kot edinega vira za preživljanje po Zakonu o socialno varstvenih prejemkih (v nadaljevanju ZSVarPre), – občan oziroma družina, ki ne prejema denarne socialne pomoči, vendar pa dohodek občana oziroma družine ne presega za več kot 40 % višine minimalnega dohodka

ZZZS - Status zavarovanja

Kot po ZPIZ-1 se lahko tudi po ZPIZ-2 prostovoljno vključijo v zavarovanje kmetje, ki se ne morejo vključiti v zavarovanje kot kmetje, ker ne dosegajo pogoja dohodka za zavarovanje po 17. členu ZPIZ-2. Če niso uživalci pokojnine se lahko prostovoljno zavarujejo tudi prenosniki kmetijskega gospodarstva, ki za prenos prejemajo rento iz

S E N A T - UM

Vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje kot občan Vprašanje stranke: Katere kriterije je potrebno izpolnjevati za vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje kot oseba brez prihodkov (t.i. občan) in kdo te kriterije preverja?

lucydisfrutaconloslacteos.es

Zavarovanje kot občan 2017

Con la puesta en marcha de este programa se pretende:

OK

|
Más información