Bibliotekarska terminologija: 2011 zakaj pri postopkih učenja iz besedilnih podatkov v besedilu korenimo posamezne besede?
V obdobju od 3. maja do začetka 10. novembra, za katerega so bili v času objave na voljo podatki, je v Sloveniji v anketi v povprečju sodelovalo okrog 1100 oseb na dan. Anketa o simptomih Covid-19, 2. del: Analiza agregiranih podatkov za Slovenijo
Navodilo za podpisovanje in pošiljanje podatkov
Zavarovanje osebnih podatkov po ZVOP-1 oziroma (ustreznejši izraz) varnost osebnih podatkov po Splošni uredbi o varstvu podatkov se nanaša na to, kako s tehničnimi in organizacijskimi postopki in ukrepi preprečiti, da bi osebni podatki prišli v roke nepooblaščenim osebam, se nepooblaščeno uporabljali, brisali, spreminjali ali izgubili.
www.slov.si
Pri tem ni pomembno, ali gre za obdelavo podatkov osebe, ki je življenjsko ogrožena ali druge osebe. Pomembno je, da se z obdelavo zaščiti življenjske interese posameznika. Tipični primer je obdelava zdravstvenih podatkov v primeru prometnih nesreč, ko npr. voznik drugega vozila sporoči podatke o ponesrečencu, ki jih najde na kraju
Pridobitev in izmenjava podatkov v upravnem …
spolnem življenju, vpisu ali izbrisu v ali iz kazenske evidence ali prekrškovne evidence ter biometrične značilnosti. 4. Obdelava osebnih podatkov - pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke
IP-RS:: Zavarovanje oz. varnost osebnih podatkov
V uvodni določbi 4 določa, da bi morala biti obdelava osebnih podatkov oblikovana tako, da služi ljudem. Namen varstva osebnih podatkov namreč ni varovanje osebnih podatkov kot takih, temveč varovanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Hrbtenica varstva osebnih podatkov so načela opredeljena v členu 5 Splošne uredbe
NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA
(vključitev v sistem posredovanja podatkov v informatizirani obliki) (1) Center za informatiko mora v sistem posredovanja podatkov v informatizirani obliki vključiti vsako osebo ali institucijo iz drugega in petega odstavka 122.a člena zakona, ki: 1. vloži zahtevo v
T E M A T S K I S K L O P zakaj pri postopkih učenja iz besedilnih podatkov v besedilu korenimo posamezne besede?
Letno poročilo o izvedbi "Nacionalnega preverjanja znanja" v šolskem letu 2005/2006 je na podlagi 3. člena Pravilnika o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 67/05) sprejela Državna komisija za vodenje nacionalnega preverjanja znanja na 14. seji dne 6. 12. 2006. Izdajatelj
PRAVILNIK O POSTOPKIH IN UKREPIH ZA ZAVAROVANJE … zakaj pri postopkih učenja iz besedilnih podatkov v besedilu korenimo posamezne besede?
Navodilo za podpisovanje in pošiljanje podatkov Po zaključenem vnosu podatkov in kliku na gumb »Preveri« se nam izpiše obvestilo »Podatki so shranjeni in kontrola je izvedena brez napak.« Kliknemo na gumb »Podpiši«. V naslednjem koraku dobimo na ekran dokument, ki je pripravljen za podpis. Kliknemo na gumb
Uredba o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih …
Ključne besede v vprašanjih, ki jih zastavljamo na tem nivoju, so tipa: kdo, kdaj, kateri, koliko, kaj je ipd. , torej po spominu. Če bralec dojame bistvo oz. ideje besedila, zna razložiti povezanost med deli besedila, izločiti bistvene značilnosti in jih razložiti, na podlagi podatkov v besedilu pa …
SEJO uvod + 1 - spotidoc.com
SEJO uvod + 1
Katalog gradiv za osnovno šolo 2012 by Andreja - … zakaj pri postopkih učenja iz besedilnih podatkov v besedilu korenimo posamezne besede?
podatkov. 2. člen Pomen izrazov V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo pomen, kot določen v Uredbi (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Ur. l. EU 119/1) (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), in sicer na primer: 1.
ODNOSNI GOVOR IN NJEGOVA VLOGA PRI …
Vladimir Milekšič. Načrtovanje, izvajanje, spremljanje in ocenjevanje v procesu strokovnega izobraževanja. Gradivo je osnova za publikacijo Učna tema in učna situacija – o

lucydisfrutaconloslacteos.es

Zakaj pri postopkih učenja iz besedilnih podatkov v besedilu korenimo posamezne besede?

Con la puesta en marcha de este programa se pretende:

OK

|
Más información