Navodila za pripravo diplomske naloge in njenega zagovora

terminologijo. Poleg terminologije pa morate kot avtor naloge upoštevati tudi pravila pisanja strokovnega besedila, kot so: jasnost jedrnatost povezanost Jasnost sloga je dosežena takrat, ko se pri bralcu razvijejo enake misli in občutki, kot jih je imel avtor, ko je pisal diplomsko delo. Kot

PRILOGA A: Primeri citiranja in navajanja uporabljenih

Navodila za pripravo seminarske in projektne naloge Seminarska naloga je krajše samostojno strokovno delo, v katerem dijak preuči izbrano navajanje virov Zgradba: 1. naslov 2. naslovi vsebinskih podpoglavij 3. ključne besede Če kot vir navajamo osebno komunikacijo (pogovor, elektronsko pošto, pismo idr.), navedemo

Navodila za navajanje literature po ISO

Predstavitev seminarske naloge traja okrog 10 minut. Dijak/dijakinja ugotovitve seminarske naloge predstavi na jedrnat, razumljiv in zanimiv način, z upoštevanjem spretnosti javnega nastopanja, pomaga si z elektronskimi prosojnicami (Power Point). Branje napisanega je za poslušalce lahko dolgočasno in se ovrednoti kot slabša predstavitev.

Navodila za pripravo seminarske in projektne naloge

Kot vir informacij za resno delo ima svetovni splet hudo pomanjkljivost: na tej mreži lahko vsakdo objavi, kar hoče. NAVAJANJE V RAZISKOVALNI NALOGI UPORABLJENE LITERATURE: PO STANDARDU ISO. CITIRANJE Citirati pomeni dobesedno navajati besed ali stavkov iz pisnega dokumenta. Na koncu naloge napišemo še seznam uporabljene literature

Navodila za izdelavo diplomske naloge - vpsmb.si

navajanje diplomske naloge kot vir
Kot vir lahko navajamo tudi osebno komunikacijo (pogovori, elektronska pošta, pisma…). Poleg avtorja osebne komunikacije navedemo tudi čim bolj natančen datum (po možnosti vsaj mesec in leto, še najbolje je natančen datum). Vir osebna komunikacija navajamo samo med tekstom. N. Kralj (osebna komunikacija, 5. 6.

NAVODILA ZA IZDELAVO PISNIH NALOG - GSŠRM Kamnik

Vir: 20 Naslov diplomskega dela 20 pik (pt), izjemoma 18 pik (pt), če je naslov daljši NASLOV Vir: Lasten Oblika strani Stran oblikujte tako, da bodo spodnji in levi rob široki 30 mm ter desni in zgornji rob 25 mm. Razmik med vrsticami naj bo 1,5 vrstice, med odstavki pa 6 pt. Strani prilagodite tako, da pod slikami, grafikoni ali tabelami

NAVODILA ZA PRIPRAVO PISNIH NALOG na dodiplomskem in

NAVODILA ZA PRIPRAVO IN ZAGOVOR DIPLOMSKE NALOGE Ljubljana, januar 2010 Zavod IRC, Višja strokovna šola Litostrojska cesta 40 tel: 01/548-37-60, 61, 62

NAVODILA ZA PISANJE TEORETIČNE SEMINARSKE NALOGE

naloge in navajanje virov, je skupen za vse pisne naloge na DOBA Fakulteti. Ob koncu navodil vam predstavljamo usmeritve, po katerih boste lahko sami ocenili nalogo in zagovor, če je le-ta relevanten. Te so prav tako splošne, a verjamemo, da vam bodo koristna opora pri Poiščite ključna teoretična izhodišča in jih uporabite kot

Navodila za pripravo diplomske naloge in njenega zagovora

Pravila za citiranje in navajanje literature v pisnih nalogah 1 Tabele in slike Tabele morajo biti uvrščene na ustreznem mestu besedila. Napisane morajo biti na eni strani, razen v primeru, da so daljše od ene strani. Če so tabele v čistopisu na posebnem listu, se v besedilu nanje sklicujemo takole: (gl. Tabelo 1).

Pravilno citiranje in navajanje literature v - naloga

Namen diplomske naloge je natančno opredeljen v Pravilniku o izdelavi diplomske naloge in Vir: Podjetniški vestnik 2006 (str. 22) Poleg terminologije morate kot avtor naloge upoštevati tudi pravila pisanja strokovnega besedila, kot so: jasnost jedrnatost

2. Harvardski način citiranja in navajanja virov

NAVAJANJE VIROV IN LITERATURE Na koncu vsake pisne naloge je potrebno narediti seznam literature oz. virov, ki smo jih uporabili pri izdelavi naloge. Podlaga za navajanje virov so standardi ISO 690 in ISO 690-2. Vire nanizamo po abecednem vrstnem redu. Monografske publikacije (knjige, priročniki, zgoščenke) Monografske publikacije – en avtor

NAVODILA ZA PRIPRAVO DIPLOMSKE NALOGE

navajanje diplomske naloge kot vir
Če sta avtorja dva, zapišemo oba. (Peček in Lesar, 2007, str. 25). Pri besedilih z več kot dvema avtorjema navedemo le priimek prvega in dodamo idr. Npr.: (Devjak idr., 2006, str. 45) Pri sklicevanju na določeno ugotovitev, ne da bi jo dobesedno citirali, vir označimo sledeče: (glej Devjak, 2006, str. 34).

3. APA način citiranja in navajanja virov (po 5. verziji

terminologijo. Poleg terminologije pa morate kot avtor naloge upoštevati tudi pravila pisanja strokovnega besedila, kot so: jasnost jedrnatost povezanost Jasnost sloga je dosežena takrat, ko se pri bralcu razvijejo enake misli in občutki, kot jih je imel avtor, ko je pisal diplomsko delo. Kot

lucydisfrutaconloslacteos.es

Navajanje diplomske naloge kot vir

Con la puesta en marcha de este programa se pretende:

OK

|
Más información