Vzgoja in izobraževanje za medkulturni dialog

poudarja, kako pomembno je medkulturno učenje kot del izobraževanja učiteljev, saj se s tem izboljšujejo njihove medkulturne kompetence ter promovira evropska kultura in skupne vrednote ter evropska razsežnost poučevanja; ugotavlja, da so medkulturne kompetence bistvenega pomena za delo v čedalje bolj raznolikih družbah in za

STROKOVNO SREČANJE

RAZVIJANJE MEDKULTURNE KOMPETENCE IN PODPORA [OLAM V OKOLJU Marijanca Aj{a Vi`intin In{titut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana UDK 376.1–054.62:811.163.6’243 Medkulturna kompetenca sodi med socialne in dr`avljanske kompetence. Prispevek prina{a delne

MIGRANTI medkulturne kompetence kot prvi pogoj za uspešen medkulturni dialog

Povzetek: Avtorici v članku najprej predstavita koncepta medkulturnega učenja in medkulturnih kompetenc, nato pa na podlagi teoretičnega modela razvoja medkulturnih kompetenc, kot ga je oblikovala Darla K. Deardorff (2006, 2009), raziskujeta medkulturne kompetence učiteljev v slovenskih šolah, ki se pri svojem delu srečujejo z romskimi učenci.

Razvijanje medkulturne kompetence pri pouku slovenščine in medkulturne kompetence kot prvi pogoj za uspešen medkulturni dialog

Zagotovi, da slovenščino poučujejo učitelji, ki so usposobljeni za poučevanje slovenščine kot drugega jezika in imajo razvite medkulturne kompetence. Učitelji drugih predmetov oz. področij pridobijo potrebne zmožnosti za podporo jezikovnemu razvoju učencev v učnem jeziku ter razvoju medkulturnih kompetenc in pri tem medsebojno

Izobraževalni programi za izboljšanje komunikacije v medkulturne kompetence kot prvi pogoj za uspešen medkulturni dialog

1. Dober stik kot pogoj za učinkovito komunikacijo. 2. Ravni dobrega stika. 3. Spontano vs. zavestno vzpostavljanje dobrega stika. 4. Ustvarjanje usklajenosti: metode kalibriranja in spremljanja sogovornika. 5. Odzivanje na čustva. 6. Strateško vodena komunikacija (model PRLL) 7. …

EUR-Lex - 52018IP0247 - EN - EUR-Lex

raznolikost. Vzgoja za strpnost do drugačnosti in tujosti spodbuja medkulturni dialog in razvija medkulturne kompetence, to je razumevanje lastne kulture in kulture drugih narodov (Žbogar 2010: 358). Pouk književnosti usposablja mlade za komunikacijo

RAZVIJANJE MEDKULTURNE KOMPETENCE IN PODPORA [OLAM V …

torica našteva ključne kompetence, razloge, za kaj medkulturne kom-petence potrebujemo, in vsebino medkulturnih kompetenc. Posebno pozornost posveti pomenu medkulturnega dialoga za učitelje in dru-ge ljudi ter odpravljanju stereotipov, kar je nujen pogoj za uspešen medkulturni dialog. Omenja tudi medkulturno izobraževanje, ki ima

Medkulturne kompetence učiteljev: primer … medkulturne kompetence kot prvi pogoj za uspešen medkulturni dialog

Medkulturni in medverski dialog, ki si ga je za enega glavnih ciljev v času predsedovanju Evropski uniji leta 2008 zadala Slovenija, je potrebno nadaljevati, vanj vnesti mladost in zagotoviti, da to ne bi bil zgolj forum elit, je v pogovoru za STA danes povedal generalni sekretar Arabske lige Amr Musa. Slovenija bo v tem svojem cilju po mnenju Muse, ki je v pogovoru spregovoril tudi o

DANAŠNJE ARABSKE DRŽAVE V UČBENIKIH ZA SLOVENŠČINO V medkulturne kompetence kot prvi pogoj za uspešen medkulturni dialog

komunikacija, medkulturni dialog, medkulturne kompetence, medkulturne zmožnosti, medkulturnost, medkulturna vzgoja ipd. Tako tudi ta pojem ne pomeni vedno medkulturnega. stika v smislu dialoga. Pri nekaterih predmetih je zaznati en prevladujoč pomen, pri nekaterih. je beseda uporabljena večpomesko. Pri jezikih gre predvsem za rabo v pomenu

MEDKULTURNE KOMPETENCE V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH

Medkulturni priročnik Medkulturni vodnik: spletni poslovni priročnik za srečanja s tujimi ljudmi in navadami Prvi Evropejci, natančneje Španci, so na tla Kot poslovno darilo steklenica rdečega vina ni primerna, saj je to nekako tako, kot da bi Eskimom za darilo prinesli led. Zelo navdušeni pa so, če za poslovno darilo dobijo

STA: Musa: Slovenija bo pri razvoju medkulturnega …

Medkulturne kompetence kot prvi pogoj za uspešen medkulturni dialog. In: M. Lukšič–Hacin, M. Milharčič Hladnik and M. Sardoč (eds.). Medkulturni odnosi kot aktivno državljanstvo Ljubljana: založba ZRC, ZRC SAZU, pp. 169–179.

(PDF) Intercultural competence of teachers: the case of

učbenikih za slovenščino in geografijo v splošnih, klasičnih in strokovnih gimnazijah zastopani učni cilji in vsebine, povezani z razvijanjem sestavin medkulturne kompetence. Tudi zaradi lastne medkulturne izkušnje nas je zanimalo, kakšen je odnos gimnazijskih učiteljev do kulturne

lucydisfrutaconloslacteos.es

Medkulturne kompetence kot prvi pogoj za uspešen medkulturni dialog

Con la puesta en marcha de este programa se pretende:

OK

|
Más información