Zemljiški dolg - Stvarno Pravo

Posameznik, ki sklene pravni posel z lastnikom nepremičnine, vloži vlogo za odobritev pravnega posla na upravno enoto, na območju katere leži nepremičnina oziroma njen pretežni del. Vloga za odobritev pravnega posla se vloži najpozneje v tridesetih (30) dneh po preteku roka za sprejem ponudbe.

Pravni terminološki slovar

PRAVNI POSEL. Kadar želite namesto vašega varovanca urediti pravni posel (v njegovo korist), morate o pravnem poslu obvestiti center za socialno delo. Zaprosite ga, da pregleda pravni posel (prodaja hiše, avtomobila …) ter, da vam takšen posel odobri v kolikor je v korist osebi z demenco.

eUprava - Vloga

Kaj je pogodba? Pogodba je pravno dejanje (pravni posel), s katerim se ustanovijo (nastanejo), prenehajo ali se spremenijo pravice in pravna razmerja. Pogodbena obveznost (predmet pogodbe) je čč čš čššč Kdaj pogodba nastane? Pogodba nastane, ko se pogodbeni stranki sporazumeta o njenih bistvenih sestavinah. Kaj so bistvene sestavine

Pravni posel na splošno | Oglasnik Plus

Če navidezni pravni posel prikriva drug pravni posel, je za obdavčenje merodajen prikriti pravni posel (3. odstavek 74. člena ZDavP-2), kar pomeni, da se skladno s temeljnimi načeli ZDavP-2 pravni posli obdavčijo po njihovi pravi gospodarski oziroma ekonomski vsebini (5. člen ZDavP-2).

POJEM, PREDMET, NAČELA STVARNEGA PRAVA

Pravo je mnoštvo pravil, ki urejajo najpomembnejše odnose v določeni družbi.. Pravila so dolžni spoštovati vsi, ki so na območju njihove veljave, tj. teritoriju države. Šteje se, da naslovljenci pravna pravila poznajo (nepoznavanje prava škodi), to pa se zagotavlja s predhodno objavo pravil v uradnem glasilu države, npr. v Uradnem listu.

Prenos lastninske pravice na nepremičnini | SLONEP

Pravni posel o ustanovitvi zemljiškega dolga je razpolagalni pravni posel in mora biti sestavljen v obliki notarskega zapisa – vsebovati mora ZK dovolilo. Zahteva se še listina o soglasju morebitnega nadhipotekarnega upnika. Pri konverziji je treba paziti, da znesek zemljiškega dolga ne preseže skupne obremenitve iz naslova hipoteke.

Oporoka - Wikipedija, prosta enciklopedija

kaj je pravni posel Simulirani pravni posel je absolutno ničen, disimulirani pa je veljaven, če izpolnjuje vse pogoje za svojo veljavnost. ORIGINAL: Fiktivan pravni posao - apsolutna simulacija postoji onda kada stranke samo prividno sklapaju pravni posao, a u stvari uopće ne žele sklopiti nekakav posao. Fiktivan pravni posao apsolutno je ništav jer

Pravni terminološki slovar

Oporoka, testament ali izjava poslednje volje je enostranski pravni akt, s katerim oseba razpolaga s svojim premoženjem za primer smrti.Vsaka nova veljavna oporoka razveljavi prejšnjo. Je strogo oseben posel v katerem ni moč zastopati oporočitelja, ki mora biti opravljen v obliki kakršno predpisuje zakon. Poglejte si besedo oporoka ali Oporoka v Wikislovarju, prostem slovarju.

VS010896 - sodisce.si

1) obligacijski (zavezovalni) pravni posel: npr. prodajna pogodba, s katero se torej prodajalec zaveže nasproti plačilu kupca nanj prenesti lastninsko pravico (je še ne prenesete), kar storit tako, da se mu zavežete prenesti zemljiškoknjižno dovolilo.

Zastavna pravica - Wikipedija, prosta enciklopedija

Facebook0Tweet0 Leasing je v prvi vrsti gospodarski posel. Posel, ki je po svoji vsebini oblika financiranja. Z njim se ponavadi financirajo predvsem nabave premičnin, v zadnjem času pa se vse pogosteje uporablja tudi pri financiranju nepremičnin, redko pa neopredmetenih sredstev. Leasing kot orodje za poslovanje Leasing je kot orodje za poslovanje v današnjih časih zelo […]

lucydisfrutaconloslacteos.es

Kaj je pravni posel

Con la puesta en marcha de este programa se pretende:

OK

|
Más información